วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประวัติอำเภอเชียงขวัญ

อำเภอเชียงขวัญ  ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยปู่เพ้า ทหารผู้ปราบกบฏท้าวอนุวงศ์     แห่งนครเวียงจันทร์  ได้รับอนุญาตจากทางการให้นำผู้คน และผู้อพยพมาจากนครเวียงจันทร์ เลือกชัยภูมิ              สร้างหมู่บ้านของตนขึ้นได้ตามความประสงค์  ปู่เพ้า จึงได้ตั้งเมืองชื่อเมืองคำแมด (บ้านแมดในปัจจุบัน) ท่านอุปฮาดจัน ชาวลาว ผู้ติดตามปู่เพ้ามาจากเวียงจันทร์ เลือกบริเวณบ้านเขือง ตั้งหมู่บ้านขึ้นราว 15 ครอบครัว ต่อมาเรียกชื่อว่าบ้านเขือง และมีทหารผู้ติดตามส่วนหนึ่งไปตั้งบ้านเรือนที่บ้านหมูม้น  เมื่อมีการกระจายการปกครองมาจากมณฑลมาเป็นจังหวัด  อำเภอ  ตำบล  และหมู่บ้าน   ตำบล   บ้านเขือง  ตำบลเชียงขวัญ ตำบลพระเจ้า ตำบลพลับพลา ตำบลพระธาตุ และตำบลหมูม้น ตกอยู่ใน           การปกครองของอำเภอธวัชบุรี ติดต่อกันเรื่อยมา  แต่หนทางระหว่างบ้านและตำบลเหล่านี้อยู่ไกลจากอำเภอ   ธวัชบุรีมาก ราษฎรที่จะติดต่อราชการต้องผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนจึงไปถึงอำเภอธวัชบุรี นับว่าลำบากมากดังนั้นในราวปี พ..2526 - 2537 ผู้นำชาวบ้านในเขตดังกล่าวจึงยื่นเรื่องราวขอแยกเขตการปกครองจากอำเภอธวัชบุรี มาตั้งกิ่งอำเภอเชียงขวัญขึ้น และได้รับอนุมัติให้ตั้งกิ่งอำเภอเชียงขวัญอย่างเป็นทางการ         ในวันที่ 30 เมษายน 2537 และเมื่อวันที่  8  กันยายน 2550 ได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอเชียงขวัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น