วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การเมืองการปกครอง

ประกาศเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ 30 เมษายน 2537 และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 แบ่งการปกครองท้องที่ออกเป็น 6 ตำบล ดังนี้
1. ตำบลบ้านเขือง       จำนวน  13  หมู่บ้าน  จำนวนประชากร        6,335     คน
2. ตำบลเชียงขวัญ       จำนวน  12  หมู่บ้าน  จำนวนประชากร        4,632     คน
3. ตำบลพระเจ้า           จำนวน  12  หมู่บ้าน  จำนวนประชากร        4,705     คน
4. ตำบลพลับพลา        จำนวน  11  หมู่บ้าน  จำนวนประชากร        4,799     คน
5. ตำบลหมูม้น            จำนวน  10  หมู่บ้าน  จำนวนประชากร        4,823     คน
6. ตำบลพระธาตุ         จำนวน   8   หมู่บ้าน  จำนวนประชากร        2,631     คน
ครัวเรือน ทั้งหมด 6,909 ครัวเรือน (จากข้อมูลทะเบียนราษฎร เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553)
การปกครองท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง คือ อบต.หมูม้น, อบต.พระเจ้า, อบต.พลับพลา,
อบต.บ้านเขือง, อบต.พระธาตุ และ อบต.เชียงขวัญ
 มีประชากรจำนวน  27,925  คน    เป็นชาย  13,904 คน   เป็นหญิง  14,021  คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น